Unieke werkwijze

Voor met name zakelijke klanten hebben wij een unieke werkwijze ontwikkeld die zich onderscheidt ten opzichte van de markt.

Bij de start van een klantrelatie maken wij een beknopt overzicht van de verzekeringsportefeuille.
Dit is de uitgangssituatie. Het overzicht geeft inzage in de totale verzekeringsportefeuille, de verzekerde dekkingen en de kosten. Per verzekering zullen wij beoordelen of de uitgangspunten voldoen aan de verwachtingen, wensen en doelstellingen. Risico’s die niet verzekerd zijn worden ook besproken. Vastlegging vindt op overzichtelijke wijze plaats. Actiepunten worden geformuleerd en ten uitvoer gebracht. Periodiek, dat wil zeggen jaarlijks of één keer per twee jaar, worden de stappen herhaald.

Daarnaast hebben wij aandacht voor de kosten van de verzekeringen. Wanneer heeft uw adviseur voor het laatst een premievergelijk gemaakt? De praktijk leert dat niet actief wordt omgegaan met de kosten van verzekeringen. Zou dit wel gebeuren dan kunnen aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden. Een besparing van 10 tot 30% van de totale verzekeringspremie is geen uitzondering. Het is belangrijk voornoemde werkzaamheden periodiek te herhalen aangezien niet alleen uw wereld maar ook die van verzekeraars verandert. Met onze klanten spreken wij af dat wij minimaal één keer per vier jaar een premievergelijk maken.

Onze werkwijze maakt het mogelijk om bewuste verzekeringskeuzes te maken!

Unieke beloning werkwijze Q+K

Q+K laat zich bij met name zakelijke relaties rechtstreeks (per factuur) belonen door haar klanten.
De hoogte van de beloning is afhankelijk van het type en aantal verzekeringen, staat vooraf vast en is daardoor volledig transparant.

Waarom een rechtstreekse beloning?

Een rechtstreekse beloning is in de markt van schadeverzekeringen uniek aangezien beloning op basis van provisie de regel is. Provisie wordt door verzekeraars uitgekeerd aan adviseurs. De hoogte van de provisie is een percentage (20 tot 27,5%) van de verzekeringspremie. De provisie is kostprijs verhogend. Hoe hoger de verzekeringspremie, hoe hoger de provisie en daarmee de beloning voor de adviseur. Het gevolg is dat met name bij bedrijven de verhouding tussen beloning en verrichte werkzaamheden zoek is. Daarnaast is onafhankelijk adviseren moeilijk als de beloning van een verzekeraar afkomstig is. Een premievergelijking kost een adviseur eerst tijd en vervolgens geld indien blijkt dat de verzekeringen goedkoper kunnen worden ondergebracht. Een lagere premie betekent minder provisie (lees: beloning). Weinig adviseurs voelen zich daarom geroepen de premies van lopende verzekeringen te vergelijken.

Visie Q+K over belonen

De unieke wijze waarop Q+K zich laat belonen voorkomt belangenverstrengeling. Q+K heeft geen financieel belang bij verzekeraars en hun verzekeringen. De klant betaalt een vast bedrag ongeacht de verzekeraar en de hoogte van de premies. Het klantbelang staat voorop. Vanaf een totaal premievolume voor alle verzekeringen van circa € 4.000 is de rechtstreekse beloning voor Q+K lager dan de beloning op basis van provisie. Dit hebben wij schematisch weergegeven. Het verschil wordt groter naarmate het premievolume stijgt. Daarbij moet het resultaat van de premievergelijkingen nog opgeteld worden.